parallax background

مرحم

تقویم
اسفند ۱۳, ۱۳۹۴

مرحم
تو شهزاده سوار بر اسب سپید رویا نیستی
تو پیاده و استوار میایی که بمانی
تویی مرحم برای زخمهای شب های تنهایی
تویی تنها دلیل من برای بیداری
تویی از جنس مخمل نه ! مه !؟ نرمی مثل ابرها می مانی
تویی از جنس شبنم و مثل نسیم رهایی
تو مثل رازی و محبوس و در دل پنهانی
تو مثل چشمه زلالی و مثل آبی دریایی هایی
تو برایم از عشقرویا می بافی

شاعر:

شیرین شعبان

با صدای:

سعید زیبایی

عکاس :

**********