شیرین شعبان، حامي بيماران اِی بی

پروانه شو,٨اسفند ماه از پيله تنيده شده خود رها شد تا با هدف كمك به بچه هاي پروانه ايي همانند:پروانه آزاد فارغ از هر نااميدي در آسمان آبي اميد پرواز كند،رسالت ما:يكي شدن و پروانگي و همدلي و فارغ از دنياي مادي و تفكر به دنياي معنوي و كمك به خاص كردن بيماري بچه هاي پروانه ايي شكل گرفته،باشد كه با كمك هم به اينكه بدانيم از كجا آمده ايم؟بهر چه آمده ايم؟به كجا رهسپار خواهيم شد؟همه با هم پروانه🦋 شويم...


کارگاه شعر شیرین شعبان


Aliquam ultricies quis, convallis accumsan, dolor id nulla vitae dui auctor non, lacus. Maecenas ligula turpis, fermentum lobortis velit et malesuada.

آخرین نوشته های شیرین شعبان.